Omgevingsdienst Rivierenland

Stand van zaken Orgamebo, Kapel-Avezaath

5 maart 2018

Orgamebo is een bedrijf in Kapel-Avezaath, aan de Burensestraat 2. De eigenaar wil dit omvormen van een intensieve veehouderij naar een mest- en fouragehandel. Daarvoor behandelt de Omgevingsdienst Rivierenland namens de provincie Gelderland de vergunningaanvraag.

Vergunning en gedoogbeschikking
Orgamebo heeft nog niet de benodigde vergunningen om mest te bewerken. Toch is het bedrijf daarmee al begonnen. Orgamebo heeft een aanvraag voor een vergunning ingediend. De provincie heeft de vergunningaanvraag getoetst aan de relevante Wet- en regelgeving. De aanvraag voldoet aan de milieuvereisten en is niet strijdig met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Gelderse Geurbeleid. In afwachting van de Verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Buren heeft de provincie een gedoogbeschikking afgegeven. Dat betekent dat de provincie voorlopig gedoogt dat er op beperkte schaal  mest  wordt bewerkt.

Alle activiteiten binnen
In de toekomstplannen vinden alle bedrijfsactiviteiten binnen plaats. Dus: aanvoer, lossen, opslag, compostering en afvoer van de mest vindt binnen plaats. De lucht wordt vervolgens door een grote luchtwasser geschoond van verreweg de meeste geur.

Wat gebeurt er als de ondernemer de regels overtreedt?
Omgevingsdienst Rivierenland voert de handhaving uit namens provincie Gelderland. De ODR let goed op hoe Orgamebo opereert. Als het bedrijf de regels overtreedt, zal het bevoegd gezag (provincie Gelderland) het bedrijf daarop aanspreken en, indien nodig, maatregelen treffen. De zwaarste maatregel daarbij is het intrekken van de gedoogbeschikking en het beëindigen van de mestbewerking.

Tot nu toe zijn er 3 overtredingen vastgesteld:

  • Een weg gebruikt die ze niet zouden gebruiken
  • Bouw gestart die niet is opgenomen in de gedoogbeschikking
  • Mest aangevoerd in een container op het buitenterrein.

Op deze punten is het bedrijf aangesproken.

Omwonenden hebben de provincie verzocht de gedoogbeschikking in te trekken. Het college van Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland moet dit beoordelen. Inwoners die overlast ervaren kunnen contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via t. 0344 – 579 314 of info@odrivierenland.nl. De ODR bewaakt namens de provincie dat Orgamebo zich aan de regels houdt.

Download informatie inloopavond
Op 1 februari 2018 was er een inloopavond over de plannen van Orgamebo BV. De buurtbewoners konden informatie krijgen over:

De informatie die met hen is gedeeld, kunt u downloaden door op de links hierboven te klikken.

Beantwoording publieksvragen
Tijdens en na de inloopavond zijn er diverse vragen over Orgamebo bij de Omgevingsdienst binnengekomen. Via deze link leest u de beantwoording van:

  • schriftelijke vragen van de buurtbewoners ingediend bij de inloopbijeenkomst (de 15 vragen)
  • aanvullende vragen van de buurtbewoners ingediend bij de provincie
  • schriftelijke vragen van Groen Links
  • schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren

Raadsinformatieavond
Op 22 februari 2018 was er een raadsinformatieavond over de plannen van Orgamebo BV. De presentatie die daar is gegeven, kunt u hier downloaden.

Hoe nu verder?
Het college van B&W van gemeente Buren vraagt de gemeenteraad om een Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB). Op dinsdag 6 maart is daarvoor de Voorbespreking. De agenda daarvoor vindt u hier. Op dinsdag 13 maart is de besluitvormende raadsvergadering over de VVGB gepland.

Meer informatie
Heeft u vragen over deze ontwikkeling? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via t. 0344 – 579 314 of info@odrivierenland.nl.

 

Laatst bewerkt op: 6 maart 2018, 14.00 uur