Omgevingsdienst Rivierenland

Externe Veiligheid

Handelingen met gevaarlijke stoffen in bedrijven of tijdens het vervoer van deze stoffen brengen risico’s met zich mee. Denk aan het opslaan verwerken of het vervoer over weg, water en buisleidingen. Dit is het werkgebied van de specialist externe veiligheid (EV). Wij adviseren de gemeenten en onze interne collega’s bij het maken van de juiste afwegingen in de besluitvorming.

Risicokaart
Om burgers een goed beeld te geven van de risico’s die er zijn in de leefomgeving, is landelijk een risicokaart gemaakt, waarop precies te zien is welke risicovolle bedrijven er in de omgeving zijn en wat de invloedsfeer daarvan is. De EV-specialisten van de ODR houden deze risicokaart voor het Rivierenlandgebied actueel.

Samenwerking
Wij werken op het gebied van Externe Veiligheid nauw samen met andere (Gelderse) omgevingsdiensten en Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Door samen te werken en expertise te delen willen we externe veiligheidsrisico’s zo veel mogelijk verkleinen en incidenten voorkomen. Daarnaast willen we met onze advisering bereiken dat betrokkenen (aanwezige personen en hulpverleners) bij een calamiteit voldoende handelingsperspectief hebben, waarmee ze zichzelf (en anderen) bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen tijdig in veiligheid kunnen brengen. Daarbij zijn goede schuil- en/of vluchtmogelijkheden in de omgeving van een risicobron van belang. Ook is er aandacht voor de bereikbaarheid en de mogelijkheden voor de bestrijding van calamiteiten door hulpdiensten bij ruimtelijke ontwikkelingen.