Omgevingsdienst Rivierenland

Milieuzonering

Bedrijven kunnen niet zomaar naast woningen worden gebouwd. En ook kan er niet zonder goede reden een woning naast een bedrijf gebouwd worden. Er moet hiervoor een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies worden aangebracht om de leefomgeving te beschermen. Dit noemen we milieuzonering.

Afstand houden, is een belangrijk middel om te voorkomen dat er hinder ontstaat. Ook zorgt dit ervoor dat de bestaande bedrijven niet onevenredig in hun belangen worden geschaad.

Om dit goed te kunnen doen heeft de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) de Handreiking bedrijven en milieuzonering opgesteld. De publicatie (handreiking) geeft voor vele bedrijfstakken en installaties aan:

  • welke milieuonderwerpen een rol kunnen spelen
  • welke gemiddelde afstanden tot de woonbebouwing ‘passend’ zijn

In de handreiking is een lijst opgenomen die snel inzichtelijk maakt welke milieuaspecten van belang zijn en in welke milieucategorie een bedrijf ingedeeld kan worden. Per soort bedrijf wordt in beeld gebracht welke richtafstand geldt voor geluid, geur, stof en gevaar .

Team Advies adviseert u graag over milieuzonering voor ruimtelijke vraagstukken bij omgevingsvergunningen en bestemmingsplan procedures.