Omgevingsdienst Rivierenland

Archeologie

Via de regioarcheoloog Rivierenland ondersteunt Omgevingsdienst Rivierenland gemeenten bij de uitvoering van haar wettelijke archeologietaken (naleving Wet op de archeologische monumentenzorg opgenomen in Erfgoedwet). ODR beoordeelt in dit kader onder meer archeologische rapportages en Programma’s van Eisen in het kader van aanvraag omgevingsvergunning of ruimtelijke planprocedures. ODR adviseert gemeenten over het (door)ontwikkelen en actualiseren van archeologiebeleid en archeologievraagstukken in brede zin.

Regioarcheoloog Rivierenland

De functie van regioarcheoloog is een initiatief van provincie Gelderland in samenwerking met regionale gemeenten. Binnen provincie Gelderland zijn, analoog aan de bestaande samenwerkingsverbanden, zeven regioarcheologen werkzaam. De functie wordt mede gefinancierd door provincie Gelderland…..

VTH-taken

Als onderdeel van Wabo-vergunningverlening en toezicht- en handhavingstaken adviseert de regioarcheoloog voor alle regiogemeenten met uitzondering van gemeente Tiel in het kader van de ingebrachte bouwtaken. De werkzaamheden zijn onder meer: Advisering tijdens vooroverleg Wabo…..

RO-taken

Structureel verzorgt de regioarcheoloog voor gemeenten Buren, Culemborg, Lingewaal en Maasdriel ook taken in het kader van ruimtelijke ordening. Dit zijn onder meer: Opstellen en beoordelen van archeologieparagrafen in bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Beoordeling archeologische….

Archeologische rapportages

In het kader van aanvraag Omgevingsvergunning toets ODR archeologische rapportages. Voor het verkrijgen van een Omgevingsvergunning kan aanlevering van een archeologisch rapport verplicht zijn. Deze verplichting volgt uit het geldende bestemmingsplan. De indieningsvereisten zijn opgenomen….

Archeologische toevalsvondst

Bij de uitvoering van werkzaamheden is het mogelijk dat er onverwacht archeologische vondsten worden gedaan. De ontdekker van de vondst moet dit zo spoedig mogelijk (op basis van artikel 5.10 Erfgoedwet) melden aan de Minister van….

Gemeenten Rivierenland

ODR verzorgt zowel VTH- taken als RO-taken voor negen van de tien regiogemeenten. Allemaal beschikken ze inmiddels  over een archeologische waarden- en verwachtingenkaart met toelichting. Deze inhoudelijke kaart vormt de basis voor een archeologische beleidskaart. Niet….