Omgevingsdienst Rivierenland

Regioarcheoloog Rivierenland

De functie van regioarcheoloog is een initiatief van provincie Gelderland in samenwerking met regionale gemeenten. Binnen provincie Gelderland zijn, analoog aan de bestaande samenwerkingsverbanden, zeven regioarcheologen werkzaam. De functie wordt mede gefinancierd door provincie Gelderland. Regioarcheologie wordt gerekend tot de Gelderse Basis (Beleef het Mee! Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020). Sinds september 2010 is de regioarcheoloog werkzaam in het gebied. Eerst in dienst van Regio Rivierenland en per 1 april 2013 van de ODR.

Voor de duur van het Beleidsprogramma zijn vijf thema’s geformuleerd die structureel aandacht krijgen:

  • Adviseren van gemeenten op het gebied van archeologie.
  • Initiëren van voorlichting, educatie en bevordering draagvlak.
  • Beoordelen van kwaliteit van archeologisch onderzoek.
  • Inbedden van archeologie in RO-beleid.
  • Adviseren over beheer en behoud archeologische monumenten.

De regioarcheoloog heeft deze thema’s nader uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma archeologie Rivierenland 2017-2020. De komende jaren zal hier invulling aan gegeven worden.


Handboek archeologie

De ODR voert allerlei specialistische taken uit voor afdeling vergunningverlening en toezicht-handhaving. De meeste taken kennen een grote mate van uniformiteit, zowel in het werkproces als de uitvoering en toetsing. Om deze taken inzichtelijk te maken is een reeks handboeken opgesteld. Het handboek archeologie is hoofdzakelijk bedoeld voor intern gebruik binnen de ODR-afdelingen. Het biedt opdrachtgevers inzicht in de werkprocessen. Daarnaast is het voor archeologisch uitvoerders van belang dat de richtlijnen archeologisch onderzoek in acht worden genomen. Het vormt het toetsingskader voor al het onderzoek dat in Rivierenland binnen de gestelde kaders wordt uitgevoerd.

Het handboek archeologie wordt regelmatig geactualiseerd als bijvoorbeeld wet- en regelgeving veranderen of nieuwe inzichten in de uitvoeringspraktijk ontstaan.

Richtlijnen voor bedrijven

Als onderdeel van Handboek Archeologie heeft ODR richtlijnen voor bedrijven opgesteld. De richtlijnen zijn opgesteld om van bureauonderzoek tot opgravingsrapport een uniform toetsingskader te creëren. Ze zijn uitdrukkelijk geen vervanging van de kwaliteitseisen in de KNA maar vormen daar een aanvulling op die gericht is op onderzoek in Rivierenland. Bedrijven die werken in regio Rivierenland worden geacht de richtlijnen voor zover mogelijk toe te passen bij hun onderzoek.

 

Indeling taakveld regioarcheologie naar gemeente

# Tiel heeft geen archeologietaken ingebracht bij ODR.
* Toetsing AMZ-onderdelen: PvE’s, PvA’s, evalutieverslagen, conceptrapporten.
% bestemmingsplannen (t-r-v), ruimtelijke onderbouwingen.

Contactgegevens
drs. Huib Jan van Oort (regioarcheoloog Rivierenland)
t. 0344-579314
h.vanoort@odrivierenland.nl
Donderdag afwezig