Omgevingsdienst Rivierenland

VTH-taken

Als onderdeel van Wabo-vergunningverlening en toezicht- en handhavingstaken adviseert de regioarcheoloog voor alle regiogemeenten met uitzondering van gemeente Tiel in het kader van de ingebrachte bouwtaken. De werkzaamheden zijn onder meer:

  • Advisering tijdens vooroverleg Wabo.
  • Advisering bij plantoets aanvraag Wabovergunning.
  • Beoordeling archeologische rapporten, programma’s van eisen, plannen van aanpak en evaluatieverslagen.
  • Opstellen en beoordelen van vergunningvoorschriften.
  • Opstellen van selectiebesluit namens bevoegd gezag/gemeente.
  • Behandeling zienswijze, bezwaar en beroep Wabovergunning.
  • Toezicht en controle bij uitvoering Wabovergunning.