Bodem

Archeologie

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert archeologietaken uit voor de gemeenten Buren, Culemborg, Lingewaal, Maasdriel en Neerijnen. ODR beoordeelt voor deze gemeenten archeologische rapporten, adviseert bij ruimtelijke ordening en begeleidt en coördineert onderzoeksopdrachten. Verder geeft de dienst advies en ontwikkelt het, waar nodig, archeologisch beleid voor deze gemeenten. ODR ziet toe op de naleving van de Wet archeologische monumentenzorg (Wamz).

Toevalsvondst

Bij de uitvoering van werkzaamheden is het mogelijk dat er onverwacht archeologische vondsten worden gedaan. De ontdekker van de vondst moet dit zo spoedig mogelijk melden aan de Minister van OCW (feitelijk de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). Bovendien is hij verplicht om het monument gedurende zes maanden ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.

Bij (dreigende) schade aan de archeologische vondst is de minister bevoegd om voorschriften te geven met betrekking tot de uitvoering van het werk dat die schade veroorzaakt of opdracht te geven het werk stil te leggen (artikel 56 Monumentenwet 1988). In de praktijk vindt dit alleen plaats bij toevalsvondsten van nationaal belang.

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een onverwachte archeologische vondst gedaan? Dan kunt u dit melden door contact op te nemen met de InfoDesk van de Opens external link in new windowRijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Opens window for sending emailinfo@cultureelerfgoed.nl of 033-4217456. De RCE verwerkt uw meldingen en plaatst deze als waarnemingen in het landelijke Archeologische Informatie Systeem (Archis).