Omgevingsdienst Rivierenland

Bouwtoezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Omgevingsdienst Rivierenland is verantwoordelijk voor het bouwtoezicht in de gemeenten van Rivierenland. De toezichthouders controleren of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit de Wabo en letten op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.

Wet- en regelgeving
De omgevingsvergunning wordt getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).