Geluid

Geluid

Bedrijven zijn soms volgens de regels van het Activiteitenbesluit verplicht om geluidsbeperkende maatregelen te treffen. Omgevingsdienst Rivierenland controleert of bedrijven zich aan de voorschriften houden.

Bouwlawaai

Tijdelijke bouwwerkzaamheden kunnen zorgen voor geluidshinder voor omwonenden. Voordat u begint met eventuele bouwwerkzaamheden moet u een aanvraag indienen bij uw gemeente.

Evenementen

De evenementenvergunning stelt onder meer voorwaarden aan het geluidsniveau en de duur van bijvoorbeeld een optreden van een band in de openlucht.

Klachten

Als u geluidsoverlast ondervindt van bedrijven, evenementen, weg- en railverkeer of vliegverkeer kunt u dit melden bij uw gemeente.

Geluidsnormen

De geluidsnormen waaraan woningen mogen worden blootgesteld staan beschreven in de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. Bij een overschrijding van deze normen moeten er maatregelen worden getroffen. Zo kunnen er isolerende maatregelen getroffen worden bij woningen of worden er geluidsbeperkende maatregelen getroffen in een bedrijf of bij de aanleg van een weg.