Geluid

Geluidsnormen

De geluidsnormen waaraan woningen mogen worden blootgesteld staan beschreven in de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. Bij een overschrijding van deze normen moeten er maatregelen worden getroffen. Zo kunnen er isolerende maatregelen getroffen worden bij woningen of worden er geluidsbeperkende maatregelen getroffen in een bedrijf of bij de aanleg van een weg.