Omgevingsdienst Rivierenland

Geluid

Omgevingsdienst Rivierenland ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van haar taken op het gebied van geluid. Bij ODR werken twee geluidsadviseurs die de taken uitvoeren voor de gemeenten. Werkzaamheden die hierbij horen zijn onder andere het beoordelen van en adviseren over bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en vergunningaanvragen, het uitvoeren van geluidsmetingen en het opstellen van geluidsrapporten. Daarnaast heeft de ODR ook een controlerende rol. Bedrijven zijn soms volgens de regels van het Activiteitenbesluit verplicht om geluid beperkende maatregelen te treffen. De ODR heeft dan een controlerende rol en controleert of bedrijven zich aan de voorschriften houden.

Geluidsoverlast melden

Als u geluidsoverlast ondervindt van bedrijven, evenementen of weg- en railverkeer kunt u dit melden bij uw gemeente of online melden op de milieuklachtensite van de provincie Gelderland: https://milieuklacht.gelderland.nl/. Geluidsoverlast vliegverkeer In Gelderland liggen enkele….

Advies geluid

De ODR kan advies geven aan gemeenten als het gaat om geluid. Denk bijvoorbeeld aan beleidsmatige vraagstukken, zoals evenementenbeleid en beleid hogere geluidswaarden. Wij adviseren ook bij bestemmingsplannen en andere ruimtelijke planvormen. De adviseurs beoordelen….

Geluidsmetingen

De ODR voert geluidsmetingen uit o.a. bij klachten over geluidsoverlast en controle van geluidvoorschriften uit de milieuvergunning of maatwerkbesluit. Deze metingen worden vervolgens door de adviseurs geanalyseerd en er wordt een geluidsrapport over opgesteld. Op….

Geluidsnormen

De geluidsnormen waaraan woningen mogen worden blootgesteld staan beschreven in de Wet geluidhinder , de Wet milieubeheer het Activiteitenbesluit en de APV. Bij een overschrijding van deze normen moeten er maatregelen worden getroffen. Zo kunnen….