Water

Lozen van (grond)water

Voor het lozen van water moet u toestemming vragen. Het doorgeven van onder meer de hoeveelheid, locatie en startdatum van de lozing gaat via het indienen van een melding. Deze kunt u digitaal doorgeven via het Omgevingsloket.

Neem contact op met de juiste instantie als u vragen heeft

Voor lozingen op de riolering (indirecte lozing) zijn gemeenten het bevoegde gezag en is Omgevingsdienst Rivierenland uw aanspreekpunt.

Voor vragen over het onttrekken van grondwater en lozen in oppervlaktewater kunt u terecht bij uw waterschap.