Toolkit Omgevingsdienst Rivierenland

Werkt u als professional bij de overheid en bent u betrokken bij de voorbereiding op het omgevingsplan, dan krijgt u te maken met een aantal veranderingen.

In het Omgevingsplan moeten straks ook regels staan over bodem, geur en geluid. En bij het opstellen van het omgevingsplan moet u daar rekening mee houden. Ook krijgt u te maken met de zogenaamde bruidsschat. Dat is de set regels die het rijk overdraagt aan de gemeenten. Als de Omgevingswet in werking treedt, maken deze regels ‘van rechtswege’ deel uit van het omgevingsplan. Vervolgens kan de gemeente deze regels overnemen, wijzigen of schrappen. Als Omgevingsdienst Rivierenland hebben wij enkele hulpmiddelen voor u ontwikkeld die u kunt gebruiken bij de voorbereiding van het omgevingsplan:

Analyse Bruidsschat voor Omgevingsplan

Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, moet iedere gemeente een omgevingsplan maken. Dit is één plan voor het hele grondgebied van de gemeente. In dat plan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving, ook de milieuregels. Die milieuregels, regels voor om het bouwwerk én de regels voor het vergunningsvrij bouwen worden nu nog door de Rijksoverheid geregeld. Straks ontvangt elke gemeente deze regels als een ‘bruidsschat’. De vraag is dan natuurlijk: ‘ Wat staat erin deze bruidsschat? Moeten we er besluiten over laten nemen? Hebben we hem nodig? Wat kunnen we ermee?’ Voor al deze vragen hebben wij een analyse en een advies opgesteld. Zodat uw gemeente niet zelf het wiel hoeft uit te vinden:

Voorbeeldregels bodem

Hoe zorg je er straks voor dat bodembeleidsregels  in het Omgevingsplan terecht komen?

Met deze vraag is een werkgroep van enthousiaste en ervaren mensen van Gelderse gemeenten en Omgevingsdiensten aan de slag gegaan. De werkgroep werkt samen onder de vlag van het Gelders Ondergrond Overleg (GOO).

We hebben een Gelderse set voorbeeldregels over bodem, inclusief een toelichting, opgesteld. In de voorbeeldregels staan verschillende varianten waaruit gemeenten kunnen kiezen als ze bodemregels opnemen in omgevingsplan. De 80 %-versie van de GOO voorbeeldregels  staat nu op de GOO website. Klik hier om ze te bekijken. 

In het document staat ook  waar je terecht kunt met reacties, vragen en aanvullingen. Reflectie op de voorbeeldregels en de toelichting aan deze GOO werkgroep is welkom! We leren steeds bij, met de 80 % versie van de GOO-voorbeeldregels is niet het eindpunt bereikt.

De GOO voorbeeldregels geven verschillende suggesties voor een lokale invulling van de “Bruidsschatregels” (de set regels die iedere gemeente cadeau krijgt van het Rijk en onderdeel is van het tijdelijk omgevingsplan).

Daarnaast zijn op basis van praktijkervaringen in de Gelderse praktijk voorbeelden gegeven voor maatwerkregels in aanvulling op de algemene rijksregels met betrekking tot graven, saneren en toepassen van grond, die in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan.

En tot slot is er een voorzet gedaan om regels uit de Nota bodembeheer  om te zetten naar het Omgevingsplan. Alhoewel de gemeentelijke (of regionale) bodemkwaliteitskaart, de bodemfunctiekaart en de Lokaal maximale waarden die gemeenten hebben vastgesteld, wel van rechtswege onderdeel worden van het tijdelijk omgevingsplan, is het de bedoeling dat in de transitiefase deze regels worden geïntegreerd in het definitieve omgevingsplan.  

De huidige gemeentelijke en provinciale bodemregels in Gelderland zijn uitgangspunt geweest voor deze voorbeeldregels. Ook nieuwe inzichten zijn door de werkgroep vertaald in voorbeeldregels. Voor de structuur is aangesloten bij het casco voor Omgevingsplannen van de VNG. Ook is gebruik gemaakt van de documenten die door het programma “Bodembeheer van de toekomst” zijn opgesteld.