Toolkit Omgevingsdienst Rivierenland

Werkt u als professional bij de overheid en bent u betrokken bij de voorbereiding op het omgevingsplan, dan krijgt u te maken met een aantal veranderingen.

In het Omgevingsplan moeten straks ook regels staan over bodem, geur en geluid. En bij het opstellen van het omgevingsplan moet u daar rekening mee houden. Ook krijgt u te maken met de zogenaamde bruidsschat. Dat is de set regels die het rijk overdraagt aan de gemeenten. Als de Omgevingswet in werking treedt, maken deze regels ‘van rechtswege’ deel uit van het omgevingsplan. Vervolgens kan de gemeente deze regels overnemen, wijzigen of schrappen. Als Omgevingsdienst Rivierenland hebben wij enkele hulpmiddelen voor u ontwikkeld die u kunt gebruiken bij de voorbereiding van het omgevingsplan:

Analyse Bruidsschat voor Omgevingsplan

Wanneer de Omgevingswet in werking treedt, moet iedere gemeente een omgevingsplan maken. Dit is één plan voor het hele grondgebied van de gemeente. In dat plan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving, ook de milieuregels. Die milieuregels, regels voor om het bouwwerk én de regels voor het vergunningsvrij bouwen worden nu nog door de Rijksoverheid geregeld. Straks ontvangt elke gemeente deze regels als een ‘bruidsschat’. De vraag is dan natuurlijk: ‘ Wat staat erin deze bruidsschat? Moeten we er besluiten over laten nemen? Hebben we hem nodig? Wat kunnen we ermee?’ Voor al deze vragen hebben wij een analyse en een advies opgesteld. Zodat uw gemeente niet zelf het wiel hoeft uit te vinden:

Voorbeeldregels bodem

Onder de vlag van het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) heeft een werkgroep van enthousiaste en ervaren mensen een Gelderse set voorbeeldregels voor bodem in de gemeentelijke omgevingsplannen opgesteld, inclusief een toelichting daarbij. Hieronder de “90% versie” (november 2022) van deze voorbeeldregels voor bodem en de bijbehorende toelichting. In de Q en A staat welke reacties er waren op de “80% versie” (juni 2022) en de aanpassingen die er zijn gemaakt. De GOO voorbeeldregels geven verschillende suggesties voor een lokale invulling van de “Bruidsschatregels” (de set regels die iedere gemeente cadeau krijgt van het Rijk en onderdeel is van het tijdelijk omgevingsplan).

Daarnaast zijn op basis van ervaringen in de Gelderse praktijk voorbeelden gegeven voor maatwerkregels in aanvulling op de algemene rijksregels met betrekking tot graven, saneren en toepassen van grond, die in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan.

En tot slot is er een voorzet gedaan om regels uit de Nota bodembeheer om te zetten naar het Omgevingsplan. De gemeentelijke (of regionale) bodemkwaliteitskaart, de bodemfunctiekaart en de Lokaal maximale waarden, die gemeenten hebben vastgesteld, worden van rechtswege onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan. Deze regels worden in de transitiefase geïntegreerd in het definitieve omgevingsplan.

De huidige gemeentelijke en provinciale bodemregels in Gelderland zijn uitgangspunt geweest voor deze voorbeeldregels. Ook nieuwe inzichten zijn door de werkgroep vertaald in voorbeeldregels. Voor de structuur is aangesloten bij het casco voor Omgevingsplannen van de VNG. Ook is gebruik gemaakt van de documenten die door het programma “Bodembeheer van de toekomst” zijn opgesteld.

Participatie

Belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de participatie. Elke gemeente stelt hiervoor een participatiebeleid op. Omdat dit nieuw is voor inwoners en ondernemers, hebben we (ODR en gemeenten) een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden (Q&A) gemaakt over het gesprek met de omgeving. Ook hebben we een checklist gemaakt voor het verslag over het gesprek met de omgeving.

Communicatiemiddelen

We hebben samen met de gemeenten een landingspagina opgesteld voor communicatie met inwoners en ondernemers over de Omgevingswet. Op deze pagina vinden initiatiefnemers met een plan informatie over wat zij moeten doen alss de Omgevingswet in werking is. Deze pagina komt een aantal weken voordat de Omgevingswet ingaat online. Elke gemeente communiceert zelf met haar inwoners en ondernemers in de verschillende fases. We hebben een overzicht gemaakt waarin staat welke communicatiemiddelen landelijk beschikbaar zijn per boodschap en fase.

Er zijn 2 landelijke websites waar veel informatie en voorbeelden te vinden zijn:

De gemeente Buren heeft een video animatie gemaakt over de Omgevingswet.