Omgevingsdienst Rivierenland

Welkom nieuwe raadsleden

Welkom nieuwe raadsleden!

Geacht raadslid,

Op deze pagina leest u meer over wat wij voor u en uw gemeente doen en waarom. Ook vertellen wij u graag welke kennis wij in huis hebben om zo goed mogelijk met u mee te denken.

Wat is Omgevingsdienst Rivierenland?
Voor uw gemeente en uw buurgemeenten werken wij samen aan een duurzaam en veilig Rivierenland waarin inwoners en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven. Wij doen dit voornamelijk door omgevingsvergunningen voor milieu- en bouwactiviteiten af te geven, toezicht te houden op de naleving hiervan en zo nodig handhavend op te treden. Dit zijn publiekrechtelijke taken, gebaseerd op de WABO (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht).

Daarnaast hebben wij ook een team Advies met specialisten in huis. Onze medewerkers adviseren met passie en veel lokale kennis over verschillende (milieu)onderwerpen. Denk daarbij aan energie, bodem, ruimtelijke ordening en duurzaamheid, lucht, geluid en externe veiligheid.

ODR is een wettelijk gemeenschappelijke regeling (WGR) die is opgericht door de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel en de provincie Gelderland. Deze partners zijn eigenaar en opdrachtgever. Het bestuur van de Omgevingsdienst wordt gevormd door bestuurders van de partners.

Door de animatie op de website van de Gelderse Omgevingsdiensten, krijgt u ook een beeld van wat wij doen.

Wie zitten er nu in het bestuur van de ODR?
De ODR heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Elke deelnemer (B&W en GS) wijst uit zijn midden een lid aan voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kiest uit deze leden vervolgens weer de leden van het dagelijks bestuur. Dit dagelijks bestuur bestaat, naast de voorzitter, uit drie leden. Zij besturen de ODR. Als alle nieuwe colleges van B&W in Rivierenland zijn gevormd, wordt er een nieuw bestuur van de ODR geïnstalleerd.

Wie werken er bij ODR?
Bij ODR werken zo’n 160 mensen (150 fte) in functies als vergunningverlener, handhaver en jurist. Omdat er momenteel veel gebouwd wordt in onze regio, hebben we zo’n 30 mensen ingehuurd om al het werk aan te kunnen. Afgelopen jaar, 2017, was een absoluut topjaar als het gaat om het aantal en de omvang van bouwinitiatieven.

Wat is uw rol als raadslid?
De gemeenteraad heeft een toezichthoudende rol en kan zienswijzen indienen bij onder andere begrotingen en jaarrekeningen. Ook bent u beleidsbepalend. Wij voeren onze taken uit binnen de beleidskaders die u stelt. ODR wil de verbinding met u en andere raadsleden versterken. Daarom nodigen wij u uit om in het najaar van 2018 mee te lopen met een medewerker. Hiermee krijgt u op een laagdrempelige manier een beeld bij ons werk.

Wat is de rol van het college van B&W?
Het college van B&W en Gedeputeerde Staten zijn eigenaar en opdrachtgever. In hun rol als eigenaar zijn collegeleden lid van het algemeen bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland. Het college geeft als opdrachtgever opdracht voor de uitvoering van WABO-taken. De aard en omvang van die taken vindt u per gemeente in het Werkprogramma dat elk jaar wordt vastgesteld door het college.

Producten en diensten
Bij de oprichting van de ODR op 1 april 2013 zijn medewerkers vergunningverlening, toezicht en handhaving in dienst gekomen van de ODR. De producten die de ODR aan haar deelnemers levert, zijn gebaseerd op de ingebrachte formatie. Daarbij kreeg de ODR de opdracht mee om binnen vijf jaar over te gaan naar outputfinanciering.

Bij outputfinanciering betalen onze opdrachtgevers voor daadwerkelijk geleverde producten en diensten. In 2017 heeft het Algemeen Bestuur hiervoor de spelregels en het Productenboek 2018 vastgesteld. Het Productenboek bevat onder meer de kengetallen: het aantal uur dat gemiddeld nodig is om een product te realiseren.

Overgangsjaar
In 2018 beginnen we met het afrekenen op basis van de geleverde diensten in de vorm van uren. Ook gaan we samen met de deelnemers werken aan de betrouwbaarheid en begrijpelijkheid van de informatie. Indien nodig maken we verschillenanalyses, zodat het afrekenen op producten in 2019 voor iedereen een logische stap is.

Rapporteren voortgang
ODR rapporteert elke vier maanden de voortgang aan het bestuur. Als er voor ODR of voor een partner een reden is om de afspraken in het Werkprogramma te wijzigen, dan gaan we hierover met elkaar in gesprek. Het opstellen van het Werkplan en het maken van allerlei afspraken wordt voorbereid door het Opdrachtgeversoverleg (OGO). Dit overleg wordt gevormd door de regiefunctionarissen van de partners en de directeur en accountmanagers van ODR.

Waar kunt u ODR vinden?
Wij werken voornamelijk vanuit ons eigen kantoorpand in Tiel. Maar voor front-officetaken, het bijwonen van een bouwberaad of WABO-overleg zijn onze medewerkers op locatie te vinden, zoals in het gemeentehuis. Dit is wel zo prettig voor inwoners en ondernemers die bijvoorbeeld een aanvraag willen doen of specifieke vragen hebben.

Een kijkje in de keuken bij ODR?
De komende periode wordt een aantal introductiebijeenkomsten met de Verbonden Partijen voor u georganiseerd. Ook de ODR neemt hieraan deel. Bovendien kunt u in het najaar van 2018 meelopen met een van onze medewerkers en zo een ‘kijkje in de keuken’ nemen. Houd hiervoor ook onze digitale nieuwsbrief in de gaten.

Met vriendelijke groet,

Anne Schipper
directeur Omgevingsdienst Rivierenland