Bodemonderzoek nodig?

Soms moet u een bodemonderzoek uit laten voeren. Een bodemonderzoek stelt vast of de bodem van een perceel verontreinigd is of niet. In eerste instantie gaat het dan om een historisch vooronderzoek. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om boringen en/of peilbuizen te plaatsen en analyses op grond en grondwater uit te voeren.

Wanneer is een bodemonderzoek noodzakelijk?

Er zijn verschillende situaties waarvoor een bodemonderzoek noodzakelijk is. Op de website van Informatiepunt Leefomgeving leest u of en wanneer een bodemonderzoek noodzakelijk is.

Voorbeelden van situaties waarvoor een bodemonderzoek noodzakelijk kan zijn.

Let op: deze lijst is niet volledig!

Graafwerkzaamheden en toepassing van grond en baggerspecie

Wilt u graafwerkzaamheden doen of grond toepassen, dan geldt hiervoor vaak een onderzoeksplicht. Er moet namelijk voorkomen worden dat in sterk verontreinigde bodem wordt gegraven en dat deze verontreinigde grond wordt verspreid of gemengd met schonere grond. Ook moet voorkomen worden dat grond wordt toegepast op een locatie die hiervoor niet geschikt is. Voor deze werkzaamheden bestaat een onderscheid in diverse milieubelastende activiteiten (MBA’s), afhankelijk van het doel van de werkzaamheden en de kwaliteit van de bodem binnen de projectlocatie(s). Meer informatie vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving: Graven, saneren en toepassen.

Bouwen

Voor bodemgevoelige gebouwen (bijvoorbeeld een woning of kantoor) en/of bodemgevoelige locaties (bijvoorbeeld een plaats waar kinderen spelen) is het noodzakelijk om tenminste een historisch vooronderzoek uit te voeren. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat het voorkomen van verontreiniging niet uit te sluiten is, dan is een verkennend bodemonderzoek en/of verkennend asbestonderzoek noodzakelijk. Meer informatie vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving: Instructieregels van het Rijk voor bodem in het omgevingsplan.

Bedrijfsactiviteiten

Als u start met een bedrijfsactiviteit of deze wijzigt, dan kan het wenselijk of nodig zijn om een nulsituatie bodemonderzoek uit te voeren. Door dit onderzoek wordt vastgesteld wat de bodemkwaliteit is voorafgaande aan de start van de bodembedreigende / milieubelastende activiteit (MBA). Na beëindiging van de MBA moet verplicht een eindsituatie bodemonderzoek worden opgesteld. Hierdoor wordt vastgesteld of de betreffende activiteit wel of niet heeft geleid tot verslechtering van de bodemkwaliteit en of het noodzakelijk is om de bodemkwaliteit te herstellen. Meer informatie vindt u op de website van Informatiepunt Leefomgeving: Bodembescherming in algemene rijksregels Bal.