Privacy

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken.

ODR respecteert de privacy van alle opdrachtgevers, burgers, bedrijven en daarnaast gebruikers van de website. Wij dragen er daarom zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld, tenzij wij op basis van wetgeving verplicht zijn deze openbaar te maken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. Denkt u hierbij de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de dienstverlening van ODR. Wees u er dus van bewust dat ODR niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van ODR.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst de ODR u naar de website van de AP.

Persoonsgegevens die ODR verzamelt

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die de ODR van u kan verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adres of postbusgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw bedrijfs- of organisatienaam;
 • uw Kamer van Koophandelnummer;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie);

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De ODR kan in specifieke gevallen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over u verwerken.

Waarom is het verwerken nodig?

Voor het verwerken van persoonsgegevens moet ODR doelen hebben bepaald. ODR heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

a) Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag, melding, klacht of verzoek;
b) Verzenden van een nieuwsbrief/informatie;
c) Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
d) Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
e) Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld om de dienstverlening uit te voeren;
f) Omdat u bepaalde gegevens zelf aan ons verstrekt.

De voorgaande doelen moeten gerechtvaardigd zijn. Daarvoor heeft de AVG zes grondslagen
vastgesteld, namelijk:

 1. Het algemeen belang;
 2. Het gerechtvaardigd belang;
 3. Vitale belangen;
 4. Op basis van een overeenkomst;
 5. Op basis van een wettelijke plicht;
 6. Op basis van toestemming.

Bij ieder doel moet ODR een grondslag hebben om persoonsgegevens te mogen
verwerken. Deze doelen en grondslagen beschrijft ODR in een apart verwerkingsregister.
Deze vindt u terug op de website van de ODR onder het kopje ‘Over ons’.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (profilering). Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ODR) tussen zit. Denkt u hierbij aan een website
van bijvoorbeeld een verzekeraar die aan de hand van de gegevens die u online invoert, een premie berekent.

Hoe lang we gegevens bewaren

De ODR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen. In het kader van specifieke wetgeving, zoals de Archiefwetgeving, kan het zijn dat uw gegevens langer moeten worden bewaard.

Gegevens delen met derden/anderen

ODR verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere organisaties zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven, tenzij de ODR daartoe een bevoegdheid heeft op grond van bijvoorbeeld een wettelijke bepaling of in het kader van het algemeen belang.

Met organisaties waarmee wij samenwerken of die – in opdracht van de ODR – uw gegevens verwerken, waar gegevens van u worden opgeslagen of aan worden verstrekt maken wij onder andere afspraken over het gebruik, bewaartermijnen en beveiliging daarvan (een verwerkersovereenkomst). De ODR blijft echter verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.

De ODR heeft een verwerkingsregister waarin staat met welke organisaties (ook wel derden genoemd) persoonsgegevens worden gedeeld en voor welke doeleinden en grondslag deze persoonsgegevens worden verwerkt.

Uw websitebezoek

Cookies/Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, verwerkt door de ODR in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk indienen of een e-mail sturen naar FG@ODRivierenland.nl. De ODR zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand, op uw verzoek reageren. Indien het verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan deze termijn worden verlengd met twee maanden.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Intrekken, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ODR en u hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indienen klacht

De ODR wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat de ODR niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen adequate en passende maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

De website van ODR maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of denkt u dat wij zonder
toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ODR verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op via fg@ODRivierenland.nl.