Milieu en natuur

Milieu en natuur

Als inwoner en ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming. 

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Natuur

Vanuit verschillende invalshoeken kan het zijn dat er rekening gehouden moet worden met de de natuurregelgeving (Wet natuurbescherming).

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een voornemen op lange en korte termijn in beeld voordat er een besluit over wordt genomen.

Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken, zijn in veel gevallen verplicht melding te doen bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) over de aard en de hoeveelheid van de ontvangen afvalstoffen.

Milieuzonering

Om de leefomgeving te beschermen moet er een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies worden aangebracht. Dit noemen we milieuzonering.

Bomen kappen of rooien

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de stoep omhoog. Of door het afbreken van takken ontstaat er een onveilige situatie. U mag een boom niet zomaar rooien of kappen, ook niet als u de eigenaar bent.
  • Advies

    De adviseurs van Omgevingsdienst Rivierenland bestaat uit specialisten in specifieke vakgebieden, zoals natuur, milieuwetgeving, milieuzonering en m.e.r. Wilt u weten wat zij voor u kunnen betekenen?