Milieu en natuur

Milieu en natuur

Als inwoner en ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Omgevingswet.  

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving en in het omgevingsplan. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Natuurregels bouwen of slopen

Als u iets gaat doen in uw omgeving, kan het zijn dat u rekening moet houden met de natuurregels uit de Omgevingswet. Denk aan nieuwbouwplannen, bouw- en renovatiewerkzaamheden, het starten of wijzigen van een bedrijf (bijvoorbeeld een industrie of agrarisch bedrijf), of sloopwerkzaamheden. Maar ook bij ruimtelijke plannen moet bekeken worden of de gewenste ontwikkeling wel mogelijk is zonder beschermde plant- en diersoorten en natuurgebieden te beschadigen. Nieuwbouw of een renovatie zijn vaak goede momenten om maatregelen te treffen om de natuur te helpen.

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een voornemen op lange en korte termijn in beeld voordat er een besluit over wordt genomen.

Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken moeten zich aan wetten en regels houden. Afvalbeleid begint natuurlijk bij het zoveel mogelijk voorkomen dat afval ontstaat en de hoeveelheid afval dus beperken.

Milieuzonering

Om de leefomgeving te beschermen moet er een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies worden aangebracht. Dit noemen we milieuzonering.

Bomen kappen of rooien

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de stoep omhoog. Of door het afbreken van takken ontstaat er een onveilige situatie. U mag een boom niet zomaar rooien of kappen, ook niet als u de eigenaar bent.
  • Advies

    De adviseurs van Omgevingsdienst Rivierenland bestaat uit specialisten in specifieke vakgebieden, zoals natuur, milieuwetgeving, milieuzonering en m.e.r. Wilt u weten wat zij voor u kunnen betekenen?