Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een voornemen op lange en korte termijn in beeld voordat er een besluit over wordt genomen.

Doel van een milieueffectrapportage

Een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling of Milieueffectrapportage (MER.) brengt de milieugevolgen van een project in beeld voordat er een besluit over wordt genomen. In een milieueffectrapport worden ook verschillende alternatieven met elkaar vergeleken. Het doel van m.e.r. is om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over ruimtelijke plannen, projecten en omgevingsvergunningen. Denk hierbij aan de aanleg van een nieuw bedrijventerrein of een woonwijk, of het veranderen van een veehouderij.

Wat kunnen de adviseurs voor u doen?

De omgevingsdienst toetst de volledigheid van de m.e.r-beoordelingen en milieueffectrapportages en geeft advies aan de gemeente over het verwerken van de resultaten in de plannen.

Taken van onze adviseurs zijn o.a.:

  • het inhoudelijk beoordelen van de milieueffecten die in de m.e.r.-beoordeling of MER beschreven staan;
  • beoordelen of de juiste procedurele stappen zijn gezet m.b.t. de m.e.r.beoordeling en MER-procedure;
  • het toetsen van een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling;
  • een notitie reikwijdte in detailniveau beoordelen;
  • het beoordelen of opstellen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit;

Handige links

Gerelateerd

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Integrale milieu advisering ruimtelijke ordening

Ruimtelijke planning vraagt om een integrale aanpak. Door milieubelangen zo vroeg mogelijk bij de ruimtelijke planvorming te betrekken kunnen ambities en belangen tijdig op elkaar afgestemd worden en zorgen voor een integrale aanpak.