Integrale milieu advisering ruimtelijke ordening

Bij een wijziging van het omgevingsplan of een grote wijziging van uw perceel is het belangrijk om de verschillende belangen mee te nemen en af te wegen. Door milieubelangen zo vroeg mogelijk bij de ruimtelijke planvorming te betrekken, kunnen ambities en belangen op tijd op elkaar afgestemd worden.

Wat kunnen onze casemanagers voor u doen?

Onze casemanagers zitten bij uw gemeente aan tafel bij de intake en/of omgevingstafel waar uw plan besproken wordt. Zij beoordelen de omgevingsaspecten (zoals geluid, bodem, externe veiligheid) in de ruimtelijke procedure en de onderzoeken die gedaan zijn. Bij de beoordeling houden zij rekening met de wetten en regels die van toepassing zijn en met het gemeentelijk beleid en provinciale belangen. Onze casemanagers zorgen ervoor dat alle belangen worden afgewogen om te komen tot een goed advies.

Onze casemanagers

  • nemen deel aan de intake en/of omgevingstafels van de gemeenten;
  • denken met de gemeente mee over de onderzoeks- of adviesvraag;
  • stemmen de opdracht af en adviseren hierover;
  • begeleiden en coördineren onderzoeksopdrachten en beoordelingen van omgevingsplannen;
  • denken mee met beleidsvragen en uitwerkingen voor o.a. omgevingsplannen;
  • zijn het aanspreekpunt binnen team advies.

Gerelateerd

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving en in het omgevingsplan. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Milieuzonering

Om de leefomgeving te beschermen moet er een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies worden aangebracht. Dit noemen we milieuzonering.