Integrale milieu advisering ruimtelijke ordening

Ruimtelijke planning vraagt om een integrale aanpak. Door milieubelangen zo vroeg mogelijk bij de ruimtelijke planvorming te betrekken kunnen ambities en belangen tijdig op elkaar afgestemd worden en zorgen voor een integrale aanpak.

Wat kunnen de casemanagers voor u doen?

De casemanagers van ODR beoordelen de ruimtelijke onderbouwing, toelichting, regels en – indien van toepassing – alle onderzoeken die nodig zijn voor een ruimtelijke procedure van de verschillende
milieuaspecten. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met relevante regelgeving, het gemeentelijk beleid en provinciale belangen. Onze casemanagers zorgen ervoor dat alle onderdelen worden samengevat en belangen worden afgewogen om te komen tot een goed advies.

De casemanagers en adviseurs van team advies

  • denken mee met de opdrachtgever over de onderzoeks- of adviesvraag
  • stemmen de opdracht af en adviseren hierover
  • begeleiden en coördineren onderzoeksopdrachten en beoordelingen van bestemmingsplannen
  • voeren quickscans milieu uit
  • adviseren bij ruimtelijke plannen
  • stellen milieuparagrafen van bestemmingsplannen op
  • zijn ook betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet.

Gerelateerd

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Milieuzonering

Om de leefomgeving te beschermen moet er een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies worden aangebracht. Dit noemen we milieuzonering.