Milieuzonering

Om de leefomgeving te beschermen is een ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies nodig. Dit betekent dat bedrijven zich niet op een te korte afstand van woningen kunnen vestigen. Daarnaast kan ene woning niet op een te korte afstand van een bedrijf worden gebouwd. Voldoende afstand houden kan voorkomen dat er bij omwonenden hinder ontstaat. Ook zorgt voldoende afstand ervoor dat bedrijven niet onevenredig in hun belangen worden geschaad.

Handreiking bedrijven en milieuzonering

Om milieuzonering goed te kunnen toepassen heeft de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) de Handreiking bedrijven en milieuzonering opgesteld. De publicatie (handreiking) geeft voor vele bedrijfstakken en installaties aan:

  • welke milieuaspecten een rol kunnen spelen. Dit zijn meestal geluid en/of geur;
  • welke afstanden tot de woonbebouwing ‘passend’ zijn.

In de handreiking is een lijst opgenomen die snel inzichtelijk maakt welke milieuaspecten belangrijk zijn en in welke milieucategorie een bedrijf ingedeeld kan worden. Per soort bedrijf wordt aangegeven welke richtafstand geldt voor geluid, geur, stof en gevaar .

Als de afstand niet gehaald wordt bestaat altijd de mogelijkheid om middels aanvullend onderzoek te onderzoeken of er, ondanks dat de afstand niet gehaald wordt, er toch sprake is van een goed woon- en leefklimaat en daarmee een onbelemmerde bedrijfsvoering van de bedrijven in kwestie.

Advies milieuzonering

Team Advies adviseert u graag over milieuzonering voor ruimtelijke vraagstukken bij vergunningsaanvragen en het wijzigen van het omgevingsplan.

Gerelateerd

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving en in het omgevingsplan. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Natuurregels bouwen of slopen

Als u iets gaat doen in uw omgeving, kan het zijn dat u rekening moet houden met de natuurregels uit de Omgevingswet. Denk aan nieuwbouwplannen, bouw- en renovatiewerkzaamheden, het starten of wijzigen van een bedrijf (bijvoorbeeld een industrie of agrarisch bedrijf), of sloopwerkzaamheden. Maar ook bij ruimtelijke plannen moet bekeken worden of de gewenste ontwikkeling wel mogelijk is zonder beschermde plant- en diersoorten en natuurgebieden te beschadigen. Nieuwbouw of een renovatie zijn vaak goede momenten om maatregelen te treffen om de natuur te helpen.