Milieuzonering

Bedrijven kunnen niet zomaar naast woningen worden gebouwd. En ook kan er niet zonder goede reden een woning naast een bedrijf gebouwd worden. Er moet hiervoor een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende en milieugevoelige functies worden aangebracht om de leefomgeving te beschermen. Dit noemen we milieuzonering.

Afstand houden, kan voorkomen dat er hinder ontstaat. Ook zorgt dit ervoor dat de bestaande bedrijven niet onevenredig in hun belangen worden geschaad.

Handreiking bedrijven en milieuzonering

Om dit goed te kunnen doen heeft de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) de Handreiking bedrijven en milieuzonering opgesteld. De publicatie (handreiking) geeft voor vele bedrijfstakken en installaties aan:

  • welke milieuonderwerpen een rol kunnen spelen
  • welke gemiddelde afstanden tot de woonbebouwing ‘passend’ zijn

In de handreiking is een lijst opgenomen die snel inzichtelijk maakt welke milieuaspecten belangrijk zijn en in welke milieucategorie een bedrijf ingedeeld kan worden. Per soort bedrijf wordt aangegeven welke richtafstand geldt voor geluid, geur, stof en gevaar .

Advies milieuzonering

Team Advies adviseert u graag over milieuzonering voor ruimtelijke vraagstukken bij omgevingsvergunningen en bestemmingsplan procedures.

Gerelateerd

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Natuur

Vanuit verschillende invalshoeken kan het zijn dat er rekening gehouden moet worden met de de natuurregelgeving (Wet natuurbescherming).