Natuurregels bouwen of slopen

Als u iets gaat doen in uw omgeving, kan het zijn dat u rekening moet houden met de natuurregels uit de Omgevingswet. Denk aan nieuwbouwplannen, bouw- en renovatiewerkzaamheden, het starten of wijzigen van een bedrijf (bijvoorbeeld een industrie of agrarisch bedrijf), sloopwerkzaamheden en vergunningsaanvragen. Maar ook bij ruimtelijke plannen moet bekeken worden of de gewenste ontwikkeling wel mogelijk is zonder beschermde plant- en diersoorten en natuurgebieden te beschadigen. Nieuwbouw of een renovatie zijn vaak goede momenten om maatregelen te treffen om de natuur te helpen.

Beschermde plant- en diersoorten

In of rondom een gebouw kunnen beschermde dieren of planten aanwezig zijn. Ook op de plek waar gebouwd gaat worden of een andere soort gebruik plaatsvindt, kunnen zij aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen, bouwen, verbouwen of een plek anders gaat gebruiken, moet u controleren of er geen beschermde soorten verstoord of verjaard worden. Zoals bijvoorbeeld vogels of vleermuizen. U mag geen nesten verstoren of vleermuisverblijven vernietigen. In de vergunningscheck wordt daar via de Beschermde Soorten Indicator (BeSI) al informatie over gegeven. Bij twijfel kunt u dit laten onderzoeken door een ecologisch adviesbureau (zie voor voorbeelden: Netwerk Groene Bureaus). Ook kunt u het beste een gecertificeerde aannemer inschakelen. Zo’n aannemer weet wanneer hij welke werkzaamheden mag uitvoeren en houdt rekening met de natuurregels van de Omgevingswet (voorheen Wet natuurbescherming).

Beschermde gebieden (Natura 2000 / Natuurnetwerk Nederland)

Als u in of vlakbij een beschermd natuurgebied gaat bouwen, slopen of andere activiteiten gaat uitvoeren, kan er schade ontstaan in het beschermd natuurgebied. Als de omvang van de activiteiten groot is, kan het zelfs zijn  dat er op grote afstand van een beschermd natuurgebied schade ontstaat. Meestal gaat het dan om Europees beschermde Natura 2000-gebieden. In deze gebieden worden plant- en diersoorten die in Europa bedreigd zijn en hun leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.  Vaak is er in deze gebieden teveel stikstof (amoniak en stikstofoxiden). Maar stikstof is niet het enige waar rekening mee gehouden moet worden. Ook geluid, trilling, licht, verstoring van Natura 2000-gebied door betreding van Natura 2000-gebied zijn voorbeelden. Ook kan er door de activiteiten schade optreden aan het Gelders Natuurnetwerk (provinciale onderdeel van Natuurnetwerk Nederland) of Groene ontwikkelingszone (bufferzone om het Gelders Natuurnetwerk). Het is verboden om schade toe te brengen aan beschermd natuurgebied. Het is daarom belangrijk om dit te laten onderzoeken.

Vergunning nodig

Als beschermde soorten worden geschaad, is daar onder de Omgevingswet een ‘Omgevingsvergunning Flora en Fauna-activiteit’ voor nodig (voorheen onder de Wet natuurbescherming was dat een ontheffing). Als Natura 2000-gebieden worden geschaad, is daar onder de Omgevingswet een ‘Omgevingsvergunning Natura 2000-activiteit’ voor nodig (voorheen onder de Wet natuurbescherming was dat een vergunning Wet natuurbescherming).  Om werkzaamheden uit te mogen voeren of om bepaald gebruik (wonen, landbouw, industrie, kantoor) toe te kunnen staan, kan uit de vergunningcheck blijken dat u een vergunning Flora- en Fauna-activiteit en/of Natura 2000-activiteit nodig heeft. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket. Kijk voor meer informatie over natuur op de website van provincie Gelderland.

Asbest verwijderen of sloopplannen?

Bij het verwijderen van asbest of het (gedeeltelijk) slopen van gebouwen kan schade aan beschermde plant- en diersoorten ontstaan. In de factsheet sloopplannen van de provincie Gelderland leest u hoe u hiermee bij het slopen rekening kunt houden. Ook voor het verwijderen van asbest heeft provincie Gelderland een document ‘Gaat u asbest verwijderen’ opgesteld. Hierin leest u hoe u bij het verwijderen van asbest rekening kunt houden met beschermde plant- en diersoorten. In deze documenten vindt u ook informatie over de voormalige Wet natuurbescherming, die de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten beschermde. Zoals gezegd zijn de regels van de Wet natuurbescherming onder de Omgevingswet hetzelfde gebleven. Informatie over de Wet natuurbescherming is daarom nog steeds belangrijk.

Gerelateerd

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving en in het omgevingsplan. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Bomen kappen of rooien

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de stoep omhoog. Of door het afbreken van takken ontstaat er een onveilige situatie. U mag een boom niet zomaar rooien of kappen, ook niet als u de eigenaar bent.