Natuur

Vanuit verschillende invalshoeken kan het zijn dat er rekening gehouden moet worden met de de natuurregelgeving (Wet natuurbescherming). Denk aan nieuwbouwplannen, bouw- en renovatiewerkzaamheden, sloopwerkzaamheden en vergunningaanvragen. Maar ook bij ruimtelijke plannen moet nagegaan worden of de gewenste ontwikkeling wel mogelijk is zonder flora en fauna en Natura2000 gebieden te beschadigen. Nieuwbouw of een renovatie zijn vaan goede momenten om maatregelen te treffen om het milieu te beschermen.

Beschermde diersoorten

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of verbouwen, moet u controleren of er geen beschermde diersoorten (bijvoorbeeld vogels of vleermuizen)verstoord of verjaagd worden. U mag bijvoorbeeld geen nesten verstoren. U kunt het beste een gecertificeerde aannemer inschakelen. Die werkt zorgvuldig en houdt rekening met de Wet natuurbescherming (Wnb). Zo’n aannemer weet wanneer hij welke werkzaamheden mag uitvoeren.  

Ontheffing of vergunning nodig

Het kan zijn dat u een ontheffing of vergunning nodig heeft volgens de Wet natuurbescherming om de werkzaamheden uit te mogen voeren. Kijk voor meer informatie op de website van de RVO .

Schade aan de natuur voorkomen

In de factsheet sloopplannen van de provincie Gelderland leest u hoe u schade aan de natuur kunt voorkomen. Hierin vindt u ook informatie over de Wet natuurbescherming, die de Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten beschermt.

Gevelreiniging

Het reinigen van gevels brengt in veel gevallen risico’s met zich mee voor het milieu en hinder voor de omgeving. Als voorbereiding op het reinigen van uw gevel moet u soms een aanvraag indienen bij het Omgevingsloket. Aan de hand van uw aanvraag kan de gemeente voorwaarden stellen. Zo worden de risico’s voor het milieu en de hinder voor de omgeving tot een minimum beperkt.

Gerelateerd

Bodemvervuiling melden

Een stuk grond kan vervuild zijn. In een aantal gevallen moet u hier een melding voor doen bij de gemeente of provincie. Op deze pagina leest u wanneer u een melding moet doen en hoe u dat kan doen.

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Bomen kappen of rooien

Soms veroorzaakt een boom veel overlast. De wortels drukken bijvoorbeeld de stoep omhoog. Of door het afbreken van takken ontstaat er een onveilige situatie. U mag een boom niet zomaar rooien of kappen, ook niet als u de eigenaar bent.