Afvalstoffen

Bedrijven die afvalstoffen bewerken en verwerken moeten zich aan wetten en regels houden. Afvalbeleid begint natuurlijk bij het zoveel mogelijk voorkomen dat afval ontstaat en de hoeveelheid afval dus beperken. Blijft er dan nog afval nodig en willen zij dit bewerken of verwerken, dan gelden er regels. Binnen de Omgevingswet zijn er voor een aantal afvalgerelateerde onderwerpen algemene rijksregels. Regels over het opruimen van zwerfafval, bijvoorbeeld bij horeca, staan in het omgevingsplan.

Op de website Afval | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) vindt u alle informatie over afval en het verwerken of bewerken van afval.

Toezicht op verwerking afvalstoffen

Onze toezichthouders zijn gespecialiseerd in de controle van afvalstromen. Zij werken daarvoor samen met de adviseurs van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen en inspecteurs van het Inspectie Leefomgeving en transport (ILT). De toezichthouders controleren bedrijven op twee manieren:

  1. Er wordt gecontroleerd of de afgifte van afvalstoffen plaatsvindt bij erkende afvalinzamelaars of afvalverwerkers.
  2. De afvalinzamelaars en -verwerkers worden gecontroleerd op het correct ontvangen van afvalstoffen en de meldingsplicht aan het LMA. De toezichthouders controleren de kwaliteit van de meldgegevens en eventuele afwijkingen ten opzichte van de vergunde situatie van het bedrijf.

Interessante links

Afval | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Gerelateerd

Milieuwetgeving

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving en in het omgevingsplan. Ze gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuwetgeving is er om het milieu te beschermen.

Natuurregels bouwen of slopen

Als u iets gaat doen in uw omgeving, kan het zijn dat u rekening moet houden met de natuurregels uit de Omgevingswet. Denk aan nieuwbouwplannen, bouw- en renovatiewerkzaamheden, het starten of wijzigen van een bedrijf (bijvoorbeeld een industrie of agrarisch bedrijf), of sloopwerkzaamheden. Maar ook bij ruimtelijke plannen moet bekeken worden of de gewenste ontwikkeling wel mogelijk is zonder beschermde plant- en diersoorten en natuurgebieden te beschadigen. Nieuwbouw of een renovatie zijn vaak goede momenten om maatregelen te treffen om de natuur te helpen.