Bouwlawaai

Werkzaamheden tijdens een bouwperiode kunnen zorgen voor geluidsoverlast voor omwonenden. Oftewel: bouwlawaai. Denk bijvoorbeeld aan sloopwerkzaamheden of grondwaterpompen die 24 uur per dag in bedrijf zijn. De regels voor bouw- en sloopwerkzaamheden voor geluid staan in het Bouwbesluit (art.8). Als u kunt aantonen dat u niet aan deze regels kunt voldoen en waarom niet, dan kunt u bij de gemeente een tijdelijke Geluidsontheffing bouw- en slooplawaai aanvragen.

Aanvraag indienen

Als voorbereiding op uw bouwwerkzaamheden dient u een aanvraag in bij uw gemeente. Let op als u in de avond, ’s nachts of op zondag werkzaamheden wilt verrichten die lawaai veroorzaken dan moet u altijd een aanvraag voor ontheffing indienen. Vermeld hier dan bij waarom u specifiek op deze momenten werkzaamheden wilt verrichten. Aan de hand van uw aanvraag bepaalt de omgevingsdienst:

  • welke maatregelen u moet nemen;
  • hoe u omwonenden kunt informeren;
  • hoe lang de geluidhinder mag duren.

Uw gemeente kan een ontheffing voor bouwlawaai verlenen. Gemeenten kunnen beleidsregels opstellen voor bouwlawaai. In dat geval controleert de omgevingsdienst of de aanvraag voldoet aan deze regels.

Bouwtoezicht

Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het bouwtoezicht in Rivierenland. De toezichthouders van de omgevingsdienst controleren of er wordt gebouwd volgens de verleende omgevingsvergunning. Ze controleren ook op de geldende regels uit de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en letten op de veiligheid op en rondom de bouwplaats.