Geluidsadvies

Wij hebben specialisten op het gebied van geluid. Zij kunnen advies geven aan gemeenten als het gaat om geluid. Denk bijvoorbeeld aan beleidsmatige vraagstukken, zoals evenementenbeleid en beleid hogere geluidswaarden.

Geluidsadvies kan betrekking hebben op:

  • Akoestisch onderzoek
  • Weg-, rail- of industrielawaai
  • Ruimtelijke plannen
  • Omgevingsvergunning
  • Omgevingsplan

Wat doen onze specialisten geluid?

Onze specialisten geluid geven geluidsadvies en doen metingen. Bij de uitvoering van metingen bepalen wij in overleg op welke punten en in welke etmaalperiode wij de metingen uitvoeren. Ook leggen wij het toetsingskader vast. Vervolgens stellen we een rapportage op met de beschrijving van de beoordeelde situatie en een advies voor het vervolg.

Metingen

Als we meldingen over geluidsoverlast of overlast door trillingen binnen krijgen, kunnen we een meting bij bedrijven doen. Hiermee controleren we of de hoeveelheid geluid de eisen uit de omgevingsvergunning overschrijdt.

Metingen geluid

Voor het meten van geluid wordt op de beoordelingspunten uit de omgevingsvergunning de hoeveelheid geluid gemeten met een klasse 1 geluidsmeter. Het gemeten geluid wordt zo nodig gecorrigeerd voor de bedrijfstijd, de meteo-omstandigheden en voor stoorgeluid. Daarna toetsen we het resultaat aan de eisen uit de vergunning of het omgevingsplan.

Metingen trillingen

De metingen van trillingen voeren we uit volgens een vastgestelde richtlijn in de ruimte waar de trillingshinder wordt ervaren. De resultaten toetsen we aan de grenswaarden die in de vergunning of het omgevingsplan staan.
Bij een meting controleren we of aan de norm wordt voldaan. De meetresultaten vergelijken we met de opgelegde normen die in de vergunning staan. Als de normen worden overschreden, dan is er sprake van een overtreding. Het betreffende bedrijf krijgt dan een redelijke termijn om de overtreding te beëindigen. Als de overtreding niet wordt beëindigd, dan start een handhavingstraject.

Beheer geluidzone industrie

Onze geluidspecialisten beheren ook de geluidzone rondom industrieterreinen. Een geluidszone rond het industrieterrein wordt in het omgevingsplan opgenomen. We beheren de beschikbare geluidsruimte. Dit houden we bij in een digitaal geluidmodel. Op die manier kunnen we advies geven over de ruimtelijke mogelijkheden en de activiteiten in een gebied.

Meer informatie


Meer informatie over geluid vindt u op: Geluid | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs geluid. Stuur een e-mail naar info@odrivierenland.nl of bel met 0344 – 579314.