Toepassen van bouwstoffen

Voor de bouw van een woning of aanleg van een weg zijn vaak bouwstoffen nodig. Deze bouwstoffen mogen alleen worden toegepast als er sprake is van een nuttige toepassing. We moeten namelijk zuinig omgaan met grondstoffen.

Veel bouwstoffen komen vrij als afval, bijvoorbeeld bij de sloop van een gebouw. Deze afvalstof wordt dan bewerkt, zodat het materiaal weer gebruikt kan worden in een ander werk.

Bij het gebruik van bouwstoffen mag alleen de hoeveelheid bouwstoffen worden gebruikt die noodzakelijk is voor het werk. Bij een funderingslaag mag bijvoorbeeld alleen de hoeveelheid bouwstoffen worden gebruikt die nodig is om voldoende draagkracht te hebben voor het gepland gebruik.

Specifiek beleid ODR voor toepassen bouwstoffen

Bij het toepassen van bouwstoffen stellen wij een maximum van 50 cm dikte van een verhardingslaag. Is het voor het werk toch noodzakelijk om een dikkere laag funderingsmateriaal toe te passen? Dan moet een civieltechnische onderbouwing worden toegestuurd. Wij toetsen dan of deze afwijking op de gangbare praktijk voldoende is onderbouwd. Het materiaal mag pas na akkoord door ODR worden toegepast. Bouwstoffen kunnen bijvoorbeeld ook niet worden gebruikt om een locatie mee op te hogen, hiervoor kan (schone) grond gebruikt worden.