Risico's van immobilisaat

Verkeerd gebruik van immobilisaat heeft risico’s voor het milieu, zoals uitspoelen van zware metalen naar het grondwater.

Immobilisaat

Immobilisaat is een mengsel van (afval)stoffen. Door bindmiddel en andere additieven toe te voegen, worden de verontreinigingen fysisch of chemisch gebonden. Dat proces heet immobilisatie. Immobilisaat kan toegepast worden als bouwstof. Het is in trek bij aannemers die bijvoorbeeld grote loodsen bouwen. Immobilisaat wordt dan gebruikt als werkvloer. Maar daar kleven milieurisico’s aan.

Risico’s


Immobilisatie is een technologische ingreep. Deze ingreep verandert de fysische en chemische eigenschappen van de afvalstoffen. Dat zijn veelal de assen die overblijven bij verbranden van huisvuil. Deze assen zijn niet schoon. Er komen bijvoorbeeld zware metalen in voor. Maar door de afvalstoffen te immobiliseren, wordt de kans op verspreiding van de milieuverontreinigende stoffen, door uitloging, erosie of verstuiving, verminderd. “Maar dan moet dit wel op de juiste manier gebeuren”, zegt Tijs Nijman, toezichthouder bodem bij ODRA. “Om gebruikers en producenten, collega’s van omgevingsdiensten en andere opsporings- en inspectiediensten goed te informeren over de risico’s en wat onder verstandig gebruik wordt verstaan hebben we een notitie geschreven.” U kunt dit rapport opvragen bij ODRA.


Verwerkingsmethoden


In de verwerkingsmethoden is voorgeschreven dat het materiaal met een wals moet worden aangereden en verdicht. Immobilisaat is bros en bij mechanische bewerking treedt stofvorming en verbrokkeling op en vervalt deze bouwstof in milieuverontreinigende reststoffen. Mechanisch bewerken, bijvoorbeeld door heipalen door de laag heen te drukken, moet voorkomen worden.

Certificaat


De verwerkers, aannemers, dienen zich te houden aan de voorgeschreven methoden. Alleen dan is het productcertificaat geldig. Worden niet de juiste verwerkingsmethoden gebruikt, dan kan immobilisaat op grond van artikel 28 van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk), niet als bouwstof worden toegepast en blijft het een afvalstof. Als immobilisaat beschikt over een productcertificaat op basis van BRL 9322 kan het worden gebruikt. De BRL 7510 is van toepassing op het immobiliseren van grond en baggerspecie.