Bodem

Bodemverontreiniging

Een stuk grond kan vervuild zijn. Als u plannen heeft met deze grond kan het nodig zijn om de bodem te saneren.

Verontreiniging ontstaan vóór 1987

Gaat het om een verontreiniging van meer dan 25 m³, dan is de provincie Gelderland het bevoegd gezag. U bent dan verplicht van deze verontreiniging en eventuele sanering melding te doen. Op de website van de provincie is hier meer informatie over te vinden.

Bij een zogenaamde kleine verontreiniging (maximaal 25 m³) is de gemeente het bevoegd gezag. U kunt de voorgenomen sanering melden bij uw gemeente. Wij adviseren u deze melding minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden te doen. Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

  • onderliggende bodemonderzoek(en)
  • kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met ingetekende verontreinigingscontour
  • een plan van aanpak (saneringsplan)