Omgevingsdienst Rivierenland

Geluidsnormen

De geluidsnormen waaraan woningen mogen worden blootgesteld staan beschreven in de Wet geluidhinder , de Wet milieubeheer het Activiteitenbesluit en de APV. Bij een overschrijding van deze normen moeten er maatregelen worden getroffen. Zo kunnen er isolerende maatregelen getroffen worden bij woningen of worden er geluidsbeperkende maatregelen getroffen in een bedrijf of bij de aanleg of wijziging van een (spoor)weg.