Spring naar content

Opdrachtgevers en het bestuur

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is een gemeenschappelijke regeling waarin acht gemeenten in Rivierenland (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel) en de provincie Gelderland deelnemen en samenwerken. De deelnemers zijn eigenaar en opdrachtgever.

De opdrachtgevers

Omgevingsdienst Rivierenland werkt in opdracht van de 8 gemeenten in Rivierenland: Buren, Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur

ODR heeft een algemeen- en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit negen personen. Elke deelnemer wijst een lid voor het AB aan. Het AB stelt onder andere de begroting, de jaarrekening en het beleid van de ODR vast. Daarnaast ziet het AB er op toe of het dagelijks bestuur het vastgestelde beleid goed uitvoert.  

Algemeen bestuur

De samenstelling van het AB is:

 • Gemeente Buren                         Dhr. P.A.J.M. (André) van den Hurk
 • Gemeente Culemborg                  Mw.  M. (Monica) Wichgers 
 • Gemeente Maasdriel                    Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede
 • Gemeente Neder-Betuwe             Dhr. N (Nees) van Wolfswinkel     
 • Gemeente Tiel                            Dhr. F. (Frank) Groen
 • Gemeente West Betuwe               Mw. S. (Sietske) Klein – de Jong
 • Gemeente West Maas en Waal    Dhr. R.G.M. (René) Cruijsen
 • Gemeente Zaltbommel                 Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag (voorzitter)
 • Provincie Gelderland                    Dhr. J (Jan) van der Meer  

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) is bestuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de ODR. Het DB zorgt voor de uitvoering van de besluiten van het AB en ziet toe op het correct functioneren van de ambtelijke organisatie. De vier leden van het DB worden door en vanuit het AB aangewezen. De samenstelling van het DB is:

 • Voorzitter:  Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag
 • Lid/plv. voorzitter: Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede
 • Lid:                       Mw. M. (Monica) Wichgers
 • Lid:                       Dhr. N (Nees) van Wolfswinkel

Bestuursvergaderingen

Het AB en het DB vergaderen meerdere keren per jaar. De vergaderingen van het AB zijn openbaar en kunt u digitaal bijwonen. De vergaderdata en bijbehorende stukken zijn online in te zien. De overleggen van het DB bestuur zijn niet openbaar

Dagelijkse aansturing

Er werken ruim 200 medewerkers bij ODR. De organisatie wordt aangestuurd door het managementteam (MT) onder leiding van de directeur. Het MT bestaat uit:

 • drs. A. (Anne) Schipper, directeur
 • ir. J.M. (Marcel) Keijman, hoofd afdeling Vergunningverlening
 • M. (Martin) Groeneveld, hoofd afdeling Toezicht en Handhaving
 • drs. R.S. (Remco) Dijkstra, hoofd afdeling Specialisten en Advies
 • drs. C.J.M. (Claudia) Gerrits, hoofd afdeling Bedrijfsvoering