Opdrachtgevers en het bestuur

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) is een gemeenschappelijke regeling waarin 8 gemeenten in Rivierenland (Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel) en de provincie Gelderland deelnemen en samenwerken. De deelnemers zijn eigenaar en opdrachtgever.

De opdrachtgevers

Omgevingsdienst Rivierenland werkt in opdracht van de 8 gemeenten in Rivierenland: Buren, Culemborg, West Betuwe, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur

ODR heeft een algemeen- en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit 9 personen. Elke deelnemer wijst een lid voor het AB aan. Het AB stelt onder andere de begroting, de jaarrekening en het beleid van ODR vast. Daarnaast ziet het AB er op toe of het dagelijks bestuur het vastgestelde beleid goed uitvoert.  

Algemeen bestuur

De samenstelling van het AB is:

Gemeente of ProvincieNaam vertegenwoordiger
Gemeente Buren   Dhr. J.P. (Pieter) Neven
Gemeente Culemborg Mw.  M. (Monica) Wichgers 
Gemeente Maasdriel  Dhr. M.A. (Michiel Alexander) de Raaf
Gemeente Neder-BetuweDhr. N (Nees) van Wolfswinkel     
Gemeente TielDhr. F. (Frank) Groen
Gemeente West BetuweMw. J. (Jacoline) Hartman
Gemeente West Maas en WaalDhr. E.J. (Evert Jan) Slootweg
Gemeente Zaltbommel Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag (voorzitter)
Provincie Gelderland Dhr. H. (Harold) Zoet

Vergaderingen Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur vergadert 4x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u (online) bijwonen.

De vergaderdata zijn:

Wilt u zich aanmelden voor één van de vergaderingen of wilt u weten wat er op agenda staat of wat er besproken is. Klik dan op de datum van de vergadering. Dan vindt u meer informatie.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) is bestuurlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij ODR. Het DB zorgt voor de uitvoering van de besluiten van het AB en ziet toe op het correct functioneren van de ambtelijke organisatie. De 4 leden van het DB worden door en vanuit het AB aangewezen. Het DB bestaat uit:

FunctieNaam vertegenwoordiger
VoorzitterDhr. C.A.H. (Kees) Zondag
Lid Dhr. F. (Frank) Groen
LidMw. M. (Monica) Wichgers
LidDhr. N (Nees) van Wolfswinkel

Vergaderingen Dagelijks Bestuur

Het DB vergadert meerdere keren per jaar. De overleggen van het DB bestuur zijn niet openbaar.

Dagelijkse aansturing

Er werken ruim 200 medewerkers bij ODR. De organisatie wordt aangestuurd door de directie. De directie bestaat uit:

  • ir. G.J.F.M. (Gerard) Vlekke, directeur
  • ir. J.M. (Marcel) Keijman, adjunct-directeur (bouw)
  • M. (Martin) Groeneveld, adjunct-directeur (milieu)