Vergadering Algemeen Bestuur 3 oktober 2022

Het Algemeen Bestuur vergadert vier keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt deze volgen via een livestream. De agenda en stukken staan een week voordat de vergadering plaats vindt op de website.

Agenda en stukken

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Besluitenlijst vergadering 11 juli 2022
  3. Ingekomen post en mededelingen: a. Brief ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / b. Mail ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / c. Mail WSGO inzake Ledenbrief 22/008: bijlage 1 Lbr22-008 Ledenbrief vacature bestuur / bijlage 2 Profielschets WSGO bestuurder 2022 / bijlage 3: Aanmeldformulier vacature bestuur WSGO_0 en e-mail WSGO mbt kandidaatstelling WSGO
  4. Stukken ter kennisname: 1. Informatienotitie AB m.b.t. wijziging GR: bijlage 1 wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen / informatienota AB wetswijziging Wgr
  5. Aanwijzen leden DB en voorzitter AB/DB
  6. Bestuursrapportage 2022: beslisnotitie Bestuursrapportage 2022 / bijlage 1 Bestuursrapportage 2022
  7. SPUK-subsidie van het Rijk voor energiebesparing: bijlage 1 SPUK / informatienotitie SPUK-regeling
  8. Vergaderschema 2023 en bestuurlijke planning / agenda
  9. Rondvraag en sluiting

De vergadering is openbaar

De vergadering van het Algemeen Bestuur is openbaar. U kunt deze volgen via een livestream of eventueel fysiek bijwonen. Wilt u daar gebruik van maken? Stuur dan een e-mail naar Moniek van Egmond en laat weten hoe u de vergadering bij wilt wonen.

Video opname vergadering Algemeen Bestuur 3 oktober 2022

De vergadering van het AB is opgenomen. U kunt deze hier terugkijken.

Praktische info

Datum: 3 oktober 2022
Tijd: 15:00 - 19:00

Locatie

Omgevingsdienst Rivierenland
Online via livestream
Tiel