Bodemvervuiling melden

Een stuk grond kan vervuild zijn. In een aantal gevallen moet u hier een melding voor doen bij de gemeente of provincie. Op deze pagina leest u wanneer u een melding moet doen en hoe u dat kan doen.

Wanneer moet u een melding doen?

U moet een melding bij de gemeente of provincie doen als:

 • de bodem van een locatie mogelijk verontreinigd is;
 • er een bodemverontreiniging is aangetoond;
 • er bodem gesaneerd moet worden;
 • u werkzaamheden uitvoert (of laat doen) in een verontreinigde bodem.

Melden bij de provincie Gelderland

Is er sprake van een bodemverontreiniging van voor 1987 en van meer dan 25 m³ grond en/of meer dan 100 m3 grondwater die is verontreinigd boven de Interventiewaarde? U bent dan verplicht de verontreiniging en de eventuele sanering te melden bij Provincie Gelderland. Op de website van Provincie Gelderland vindt u hier meer informatie over.


Melden bij de gemeente

Een bodemverontreiniging van maximaal 25 m³ en maximaal 100 m3 grondwater die is verontreinigd boven de Interventiewaarde of, of verontreiniging die (grotendeels) is ontstaan na 1987, moet u dit melden bij uw gemeente. Wij adviseren u deze melding minimaal twee weken vóór aanvang van de werkzaamheden te doen. Wij vragen u om de volgende informatie aan te leveren:

 • onderliggend(e) bodemonderzoek(en);
 • de kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met ingetekende verontreinigingscontour;
 • een plan van aanpak (saneringsplan) met daarin de onderdelen:
  • Hoe wordt de sanering uitgevoerd?
  • Hoe wordt het resultaat gecontroleerd?
  • Waar blijft de verontreinigde grond?
   De betrokkenen
   • Opdrachtgever
   • Terreineigenaar
   • Saneringsbedrijf
   • Milieukundig begeleider
  • Bestemming verontreinigde grond
  • Bestemming verontreinigd grondwater
  • Aan te vragen of al verleende vergunningen (bijvoorbeeld ontgronding, lozing)

Wat gebeurt er na de melding?

Omgevingsdienst Rivierenland beoordeelt of uw plan naar onze mening leidt tot een goed eindresultaat. Eventueel nemen wij contact met u op om het plan te bespreken.

Melden Ondergrondse tanks

Voor 1970 werd voor het verwarmen van woningen en bedrijfspanden veel gebruik gemaakt van huisbrandoliestook. Deze brandstof werd opgeslagen in ondergrondse tanks. Als u zo’n tank op uw perceel heeft staan moet u dit bij ons melden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar post@odrivierenland.nl. Als u de tank niet meer gebruikt bent u verplicht deze door een erkend bedrijf te laten verwijderen. Als u een ondergrondse tank heeft, moet er ook meestal een bodemonderzoek worden gedaan, om te zien of de bodem niet vervuild is.

Niet gesprongen explosieven/ontplofbare oorlogsresten

Nu nog kunnen er in de bodem explosieven aanwezig zijn uit de Tweede Wereldoorlog. Wij adviseren u om vóórdat u de grond roert bij de gemeente of omgevingsdienst te vragen of de locatie verdacht is voor achtergebleven explosieven.


Gerelateerd

Bodemsanering

Bent u van plan (graaf)werkzaamheden uit te voeren bij grond die verontreinigd is? Dan moet u dit melden bij provincie Gelderland of bij Omgevingsdienst Rivierenland.

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek stelt vast of de bodem van een perceel verontreinigd is of niet.