Externe veiligheid

Een veilige leefomgeving begint bij het kennen van de in een gebied aanwezige risico’s. Bijvoorbeeld van de productie, verwerking en opslag van gevaarlijke stoffen door bedrijven. Maar ook over de effecten bij calamiteiten tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor en door buisleidingen. Het is belangrijk dat personen voldoende worden beschermd tegen de risico’s. In ons dichtbevolkte land is dat niet altijd makkelijk. Soms zorgt dit voor spanning bij ruimtelijke procedures of bij vergunningverlening van risicobedrijven. Dit is het werkveld van onze adviseurs Externe Veiligheid.

Advies over externe veiligheid

Adviseurs van Omgevingsdienst Rivierenland helpen gemeenten bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om externe veiligheid. Zij beoordelen ruimtelijke plannen op juistheid en volledigheid. Daarbij kijken zij of alle relevante risicobronnen in beeld zijn gebracht. Vervolgens beoordelen zij of personen in de omgeving van die risicobronnen voldoende zijn beschermd bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen. Waar nodig wordt het treffen van aanvullende maatregelen besproken met de initiatiefnemer.

Bij aanvragen voor omgevingsvergunningen voor risicovolle activiteiten beoordeelt de adviseur Externe Veiligheid of de aangevraagde maatregelen voldoende zijn om personen buiten die inrichting  te beschermen en brengt advies uit aan de vergunningverlener van ODR. Ook geeft de adviseur advies aan de toezichthouders van ODR over aandachtspunten Externe Veiligheid. Deze punten moeten tijdens een controle specifiek worden gecontroleerd.  

Risico’s beperken door samenwerking

Wij werken op het gebied van externe veiligheid veel samen met partners, zoals de provincie, de veiligheidsregio’s en andere omgevingsdiensten binnen provincie Gelderland. Ook volgen we de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Door samen te werken en kennis te delen, verkleinen we de externe veiligheidsrisico’s en voorkomen we ongevallen.

Risicovolle bedrijven in uw omgeving

Wilt u zien welke risicovolle bedrijven en activiteiten er in uw omgeving zijn? Kijk dan op het risicoregister externe veiligheid. Hier kunt u ook zien wat bij deze bedrijven kan gebeuren, zoals een ongeval met gevaarlijke stoffen. Ook ziet u wat u kunt doen als er een calamiteit in uw buurt is. 

Interessante links

Op de website van Informatiepunt Leefomgeving leest u meer over externe veiligheid.

Gerelateerd

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Hoe sneller, hoe beter.

Integrale milieu advisering ruimtelijke ordening

Ruimtelijke planning vraagt om een integrale aanpak. Door milieubelangen zo vroeg mogelijk bij de ruimtelijke planvorming te betrekken kunnen ambities en belangen tijdig op elkaar afgestemd worden en zorgen voor een integrale aanpak.