Grondwater onttrekken en lozen

We zijn zuinig op ons water. Het onttrekken van grondwater kan veel invloed hebben op ons milieu. Daarom gelden er regels voor sommige activiteiten rondom water. Soms is het aanvragen van een vergunning nodig.

Grondwater onttrekken

Bij het aanleggen van een kelder of het vervangen van een riolering is het soms nodig om de grondwaterstand te verlagen. Dit kan door het toepassen van ‘bronnering’. Hierbij wordt het grondwater weggepompt om werkzaamheden in de bodem te kunnen uitvoeren. Hiervoor moet u een vergunning aanvragen of een melding doen.
Het verlagen, oftewel onttrekken, van grondwater moet aan bepaalde regelgeving voldoen. U kunt online een vergunning aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket. Deze melding zal door het Waterschap worden behandeld. Indien nodig zal het Waterschap in samenwerking met bijvoorbeeld de ODR de vergunning of melding verder behandelen.

Onttrekken verontreinigd grondwater

Om verontreinigd grondwater te onttrekken, of een grondwaterverontreiniging te verplaatsen, heeft u toestemming van de Provincie Gelderland nodig. Twijfelt u of er sprake is van een grondwaterverontreiniging? Dan kunt u contact met ODRA opnemen.

Grondwater lozen

Wilt u grondwater lozen? Dan gelden hier regels voor. Waterschap Rivierenland is het bevoegd gezag. Op hun website vindt u meer informatie hierover.

Bodemenergie systeem

De aanleg en het gebruik van zowel open als gesloten bodemenergiesystemen is onder de Omgevingswet een aangewezen milieubelastende activiteit. De grondslag om interferentiegebieden aan te wijzen verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt het omgevingsplan.

De gemeente kan met het omgevingsplan gebieden aanwijzen waarbinnen regels voor bodemenergie gelden. De gemeente kan in het omgevingsplan een gebied ook driedimensionaal aanwijzen. Binnen Rivierenland zijn nog geen gebieden aangewezen.

Zie ook:  grondwateronttrekkingen en gesloten bodemenergiesystemen.

Gerelateerd

Bodemonderzoek nodig?

Soms moet u een bodemonderzoek uit laten voeren. Wanneer en hoe u dat doet, leest u hier.

Natuurregels bouwen of slopen

Als u iets gaat doen in uw omgeving, kan het zijn dat u rekening moet houden met de natuurregels uit de Omgevingswet. Denk aan nieuwbouwplannen, bouw- en renovatiewerkzaamheden, het starten of wijzigen van een bedrijf (bijvoorbeeld een industrie of agrarisch bedrijf), of sloopwerkzaamheden. Maar ook bij ruimtelijke plannen moet bekeken worden of de gewenste ontwikkeling wel mogelijk is zonder beschermde plant- en diersoorten en natuurgebieden te beschadigen. Nieuwbouw of een renovatie zijn vaak goede momenten om maatregelen te treffen om de natuur te helpen.