Bodem

Hergebruik grond en bouwstoffen

Na een verbouwing of tuinaanleg heeft u soms grond over. Wat kunt of moet u hiermee doen? Binnen uw eigen perceel mag u deze grond vrij hergebruiken. Maar u mag de grond niet zomaar aan iemand anders geven. Degene die de grond gaat hergebruiken, heeft namelijk te maken met het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen buiten mag (her)gebruiken.

Voor veel gestelde vragen over hergebruik van grond en bagger kunt u de website http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/grond-en-bagger raadplegen. Indien u meer informatie wilt of specifieke vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen.

Hergebruik grond en bagger
Voor (her-) gebruik van grond en bagger geldt vanaf 1 juli 2008 het Besluit bodemkwaliteit. Hierin staan de voorwaarden waaronder grond en bagger kunnen worden toegepast.

De gemeenten Zaltbommel, Maasdriel, Lingewaal, Geldermalsen, Neerijnen, Tiel, Buren en Culemborg hebben enkele voorwaarden vereenvoudigd en afgestemd. Hierdoor is minder vaak bodemonderzoek nodig, is vaker hergebruik mogelijk en hoeft minder grond gesaneerd te worden.

Deze aangepaste voorwaarden zijn opgenomen in de Nota bodembeheer. Deze nota en de bijbehorende bodemkwaliteitskaarten en bodemfunctieklassenkaart kunt u vinden op de website van de interactieve bodemkwaliteitskaart onder de knop “documenten”.

De nota geldt voor alle bovengenoemde gemeenten. In aanvulling op de nota hebben enkele gemeenten specifieke voorwaarden vastgesteld:

  1. De gemeente Zaltbommel heeft bij de nota een gewijzigde bijlage 5b laten vaststellen. Dit betreffen enkele afwijkende voorwaarden voor het hergebruik van grond.
  2. De gemeenten Tiel en Culemborg hebben besloten dat het in woonwijken en industriegebieden mogelijk is om licht verontreinigde grond toe te passen: klasse Wonengrond in woonwijken en klasse Industriegrond in industriegebieden.
  3. De gemeente Buren heeft besloten dat klasse Wonengrond toegepast mag worden in bestaande en toekomstige woongebieden en bedrijventerreinen.

De gemeente Neder-Betuwe heeft een eigen Nota bodembeheer waarin voorwaarden op enkele punten iets afwijken van de voorwaarden die gelden in de bovengenoemde gemeenten.

Een beknopte samenvatting vindt u in de Handreiking grondverzet. De Nota bodembeheer van de gemeente Neder-Betuwe en de Handreiking kunt u ook vinden op de website van de interactieve bodemkwaliteitskaart onder de knop “documenten”.

U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Zones
De zones op de kaart zijn tot stand gekomen op basis van verschillen in bodemopbouw, historisch en huidig bodemgebruik en chemische kwaliteit. De kaart beschrijft de algemene (diffuse) kwaliteit van de zones. Lokale bodemverontreinigingen als gevolg van (bedrijfs-)activiteiten uit het verleden, zijn niet opgenomen in de bodemkwaliteitskaart.

De bodemkwaliteitskaart doet een uitspraak over de diffuse bodemkwaliteit van een zone. Deze kaart geldt dus niet voor verdachte of ernstig verontreinigde locaties. Deze locaties zijn opgenomen in een Bodem Informatie Systeem. Dit dient altijd naast de bodemkwaliteitskaart geraadpleegd te worden. Hiervoor neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland.

Formulier historische informatie bij melding
De bodemkwaliteitskaart geeft geen informatie over lokale bodemverontreinigingen. Een beknopt historisch onderzoek moet aantonen, dat de herkomstlocatie geen “verdachte locatie” is. Een verdachte locatie is een locatie die door historische activiteiten mogelijk sterker verontreinigd is dan de rest van de zone waarin de locatie ligt. Hierbij kunt u denken aan slootdempingen, erven van boerderijen, puinpaden, ondergrondse of bovengrondse olietanks of andere bedrijfsactiviteiten. Voor dergelijke locaties kan de bodemkwaliteit niet worden afgeleid uit de bodemkwaliteitskaart. Om te bepalen of een locatie wel of niet verdacht is, moet u een formulier invullen met een overzicht van aan te leveren historische gegevens. Dit formulier met aan te leveren historische gegevens dient u in samen met de melding van voorgenomen grondverzet. Het formulier kunt u vinden op de website van de interactieve bodemkwaliteitskaart onder de knop “documenten”.

Melding van voorgenomen grondverzet
Als uit de bodemkwaliteitskaart blijkt, dat het is toegestaan om de grond op een andere plek te gebruiken, moet u dit uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden melden via het landelijke meldpunt bodemkwaliteit. Uw melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de gemeente en/of de Omgevingsdienst Rivierenland.