Vergadering Algemeen Bestuur 11 juli 2022

Het Algemeen Bestuur vergadert vier keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt deze volgen via een livestream of u kunt de vergadering live bijwonen op ons kantoor.

Agenda (stukken)

Hieronder vindt u de agenda voor de vergadering van 11 juli 2022.

 1. Concept agenda
 2. Concept verslag en besluitenlijst 14 maart 2022
 3. Ingekomen post en mededelingen
  3a. Brief Provincie Gelderland 8 juni 2022
 4. Stukken ter kennisname
  bijlage 1 managementrapportage eerste trimester 2022bijlage 2 brief aan colleges gevolgen uitstel Ow en Wkb
  bijlage 2 eerste bijlage memo 2021 mbt financiele gevolgen Ow en Wkb
  bijlage 2 tweede bijlage memo 2021 mbt financiële gevolgen Ow en Wkb
 5. Kiezen voorzitter Algemeen Bestuur en benoemen nieuw Dagelijks Bestuur ODR
 6. Productenboek
  beslisnotitie productenboek 2023
  bijlage 1 Productenboek 2023 V2
 7. Zienswijze op ontwerp Jaarstukken 2021, voorstel resultaatbestemming en Programmabegroting 2023    beslisnota ODR op zienswijzen jr 21 en begr 23
 8. Jaarstukken 2021   beslisnotitie jaarstukken 2021  /   bijlage 1 jaarstukken 2021/  Bijlage 2 accountantsverklaring 2021
 1. Resultaatbestemming jaarrekening 2021
 2. Programmabegroting 2023    beslisnotitie begroting 2023bijlage 1 Programmabegroting
 3. Procesvoorstel versterking VTH-kwaliteit in Gelderland
  beslisnota versterking VTH-kwaliteit
  bijlage 1 Procesvoorstel versterking VTH-kwaliteit
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Livestream vergadering / vergadering bijwonen

De vergadering is openbaar. Wilt u de vergadering volgen via een livestream of bijwonen? Meld u dan aan via de aanmeldknop rechts boven op deze pagina.

 

Tags

Algemeen Bestuur dagelijks bestuur vergadering voorzitter

Praktische info

Datum: 11 juli 2022
Tijd: 15:00 - 16:30

Aanmelden evenement