Archeologie en vergunningen

Als u gaat bouwen of slopen kunt u te maken krijgen met archeologie. Soms vallen uw werkzaamheden in een gebied met archeologische waarde en moet u een archeologisch rapport aanleveren. Of misschien gaat u andere werkzaamheden in de bodem uitvoeren. Ook dan moet u rekening houden met de regels voor archeologie uit het bestemmingsplan van de gemeente. Hier leest u hoe u weet wat er voor uw locatie geldt en wat u moet doen. Als u nog vragen heeft of twijfelt over uw locatie, neem dan contact op met de gemeente of met de regioarcheoloog van Rivierenland.

Archeologie en het bestemmingsplan

Elke gemeente in de regio Rivierenland heeft een Archeologische beleidskaart. Daarin staat wat de ‘verwachtingswaarde archeologie’ is voor locaties in de gemeente. Deze verwachtingswaarde geeft aan hoe groot de kans is op archeologische vondsten in de bodem. Als de verwachtingswaarde middelmatig of hoog is, dan moeten bodemingrepen beneden een bepaalde diepte en oppervlakte worden voorkomen. Als voorkomen niet mogelijk is dan moet in deze gebieden archeologisch onderzoek worden gedaan. In het bestemmingsplan van uw gemeente leest u of uw locatie een dubbelwaarde archeologie heeft. Als de eisen van de Archeologische beleidskaart nog niet zijn opgenomen in het bestemmingsplan, dan is het bestemmingsplan juridisch leidend. Heeft u vragen over archeologie in uw gemeente? Neem dan contact op met de gemeente of de regioarcheoloog van Rivierenland.

Archeologisch rapport aanleveren bij uw vergunningsaanvraag

Vallen uw werkzaamheden in een gebied met een dubbelwaarde archeologie? En overschrijdt uw project de toegestane diepte en oppervlakte? Dan moet u bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning ook een archeologisch rapport toevoegen. In dit rapport staat of er belangrijke archeologische vondsten en sporen op uw terrein aanwezig kunnen zijn. In NARCIS van het RCE vindt u archeologische rapporten van bestaande onderzoeken. Is er in uw gebied nog geen rapport beschikbaar? Dan moet er een archeologisch onderzoek uitgevoerd worden. Laat dit altijd doen door een gecertificeerd onderzoeksbureau. Wij toetsen dit rapport namens de gemeente.

Richtlijnen voor bedrijven

Wij hebben richtlijnen opgesteld voor bedrijven die archeologisch onderzoek of werk doen. Deze richtlijnen zijn toegespitst op onderzoek in Rivierenland. De richtlijnen bieden een algemeen toetsingskader voor bureauonderzoek tot opgravingsrapport. De richtlijnen voor bedrijven zijn een aanvulling op de landelijke kwaliteitsnormen (vastgelegd in de KNA), ze vervangen deze niet. De richtlijnen zijn afgestemd met en vastgelegd door de gemeenten in regio Rivierenland.

Interessante links

Gerelateerd

Archeologische vondst melden

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een archeologische vondst gedaan? Dan meldt u dit bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Archeologische richtlijnen voor bedrijven

Aanvullend op de landelijke richtlijnen voor archeologie heeft ODR voor Rivierenland aanvullende richtlijnen opgesteld.