Omgevingsdienst Rivierenland

Archeologische rapportages

In het kader van aanvraag Omgevingsvergunning toets ODR archeologische rapportages. Voor het verkrijgen van een Omgevingsvergunning kan aanlevering van een archeologisch rapport verplicht zijn. Deze verplichting volgt uit het geldende bestemmingsplan. De indieningsvereisten zijn opgenomen in de Regeling omgevingswet voor bouwactiviteiten (art. 2.3 onder i.), voor werken of werkzaamheden (aanlegactiviteit art. 3.1 lid 2), sloopactiviteiten in beschermd stads- of dorpsgezicht (art. 6.1 lid 2) en bij gebruik in strijd met planologische voorschriften (art. 3.2 onder c.).

Ook bij ruimtelijke procedures zoals een bestemmingsplan is het vaak noodzakelijk een archeologische rapportage aan te leveren. Het gemeentelijke archeologiebeleid bepaalt in de meeste gevallen welke normen voor een plan gelden.