Omgevingsdienst Rivierenland

RO-taken

Structureel verzorgt de regioarcheoloog voor gemeenten Buren, Culemborg, Lingewaal en Maasdriel ook taken in het kader van ruimtelijke ordening. Dit zijn onder meer:

  • Opstellen en beoordelen van archeologieparagrafen in bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen.
  • Beoordeling archeologische rapporten, programma’s van eisen, plannen van aanpak en evaluatieverslagen.
  • Advisering gemeente (ambtelijke/bestuurlijk) omgang archeologie in kader RO.
  • Opstellen van selectiebesluit namens bevoegd gezag/gemeente.