Vergadering Algemeen Bestuur op 3 juli 2023

Op 3 juli 2023 is er weer een vergadering van het Algemeen Bestuur van ODR. Hieronder vindt u de agenda en de bijbehorende stukken. U bent van harte welkom om de vergadering (online) bij te wonen. Als u daar gebruik van wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar m.vanegmond@odrivierenland.nl. U ontvangt dan van ons een link om deel te nemen.

 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Besluitenlijst vergadering 13 maart 2023

3. Ingekomen post en mededelingen

Ingekomen post:

Mededelingen

  • Programma Kennis en Kwaliteit
  • Stand van zaken aanpassing GR
  • Stand van zaken organisatieontwikkeling

4. Stukken ter kennisname

5. Prioriteitstelling urenbesteding

  • Informatienota n.a.v. het besluit van het DB va 8 mei 2023 m.b.t. de prioriteitstelling urenbesteding

6. Productenboek 2024

7. Voortgang IBP

8. Plan van aanpak ontvlechting West Betuwe

9. Zienswijzen op ontwerp Jaarstukken 2022, voorstel resultaatbestemming en Programmabegroting 2024

10. Jaarstukken 2022

11. Resultaatbestemming jaarrekening 2022

20230703 AP 11 beslisnotitie AB resultaatbestemming jaarrekening 2022

12. Programmabegroting 2024

13. Aanbesteding accountantsdiensten 2023 -2026 (optie verlenging 2027)

14. Rondvraag

15. Sluiting

Let op: Bijlage 1 van agendapunt 10 ontbreekt vanwege de grootte van het bestand. Wilt u dit ontvangen, neem dan contact op met ons. Stuur een e-mail naar: m.vanegmond@odrivierenland.nl.

Wilt u de vergadering van 13 maart 2023 terugkijken? Dat kan via deze link.

Praktische info

Datum: 3 juli 2023
Tijd: 15:00 - 16:30

Locatie

Omgevingsdienst Rivierenland
Online via livestream
Tiel