Vergadering Algemeen Bestuur 13 maart 2023

Het Algemeen Bestuur vergadert vier keer per jaar. De vergadering van 13 maart is openbaar. U kunt deze live bijwonen of volgen via een livestream.  Hieronder vindt u de (concept) agenda voor de vergadering van 13 maart 2023 samen met de bijbehorende stukken.

Wilt u de vergadering (online) bijwonen? Stuur dan een e-mail naar de bestuursadviseur Moniek van Egmond. Zij zorgt er dan voor dat u een link ontvangt.

 

1. Opening en vaststellen agenda

20230313_AP_1_concept_agenda_AB_13_maart_2023[1]

2. Besluitenlijst vergadering 5 december 2022

20230313_AP_2_concept_besluitenlijst_5_december_2022[1]

3. Ingekomen post en mededelingen

4. Stukken ter kennisname

a. e-mail ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 26 januari 2023 m.b.t. datum invoering Omgevingswet

b. Managementrapportage ODR 2022

20230313_AP_4b_totaal_marap_ODR_2022[1]

c. Rapport ‘klaar voor de toekomst’vn Lysias (zie ook AP 3b)

20230313_AP_4c_rapport_Klaar_voor_de_toekomst[1]

d. communicatieplan ODR 10 jaar

20230313_AP_4d_communicatieplan_ODR_10_jaar[1]

5. Rapportage informatie klanttevredenheid in (P&C) documenten

20230313_AP_5_beslisnota_rapportage_klanttevredenheid[1]

6. Actualiseren regelingen in het kader van de organisatieontwikkeling

20230313_AP_6_beslisnota_regelingen_organisatieontwikkeling[1]

20230313_AP_6_bijlage_1_Mandaatregeling_AB_aan_de_adjunct-directeuren_2023[1]

20230313_AP_6_bijlage_2_Regeling_interne_klachtenbehandeling_ODR_2023[1]

20230313_AP_6_bijlage_3__Reglement_ambtelijk_horen_2023[1]

7. Aanbesteding accountant

20230313_AP_7_beslisnota_programma_van_eisen_aanbesteding_accountant_2023[1]

20230313_AP_7_bijlage_1_programma_van_eisen_aanbesteding_accountant_ODR_2023[1]

20230313_AP_7_bijlage_1a_algemene_inkoopvoorwaarden_ODR_2018[1]

20230313_AP_7_bijlage_1d_prijzenblad_aanbesteding_accountant_odr_2023[1]

20230313_AP_7_bijlage_2_controleverordening_odr_2023[1]

20230313_AP_7_bijlage_3_controleprotocol_odr_2023[1]

8. Rondvraag en sluiting

 

Wilt u de vergadering terugkijken? Dan kan dat hier.

Praktische info

Datum: 13 maart 2023
Tijd: 15:00 - 16:30

Aanmelden evenement